Що таке пробація?

orig_9710085569

Що таке пробація?

Як відомо, Українастає на шлях європейськогорозвитку. Дужебагатороботи проводиться в законодавстві для закріпленнянайважливіших для країнисоціальних та демократичнихцінностейлюдини та громадянина. Цяполітикадержави, прагнереформуватикраїну до належногосоціально-демократичного рівня, впроваджується у багатьохсферах.
П’ятого лютого 2015 року Верховною Радою Україниприйнято Закон України «Про пробацію», якийнабувчинності 27.02.2015 року та через шістьмісяців буде введено у дію. Відповідно до Закону, пробація – це система наглядових та соціально-виховнихзаходів, якізастосовуються за рішенням суду до засуджених, такожцевиконанняпевнихвидівкримінальнихпокарань, не пов’язаних з позбавленнямволі, та забезпечення суду інформацією, яка характеризуєобвинуваченого. Таким чином, Верховна Рада Українисхвалилареальнийкрок у сферінаближенняюстиціїУкраїни до міжнароднихстандартів і впровадження у державіпринциповоновоїсистемизаходівкримінально-правового характеру, покликаноїнасампередгарантуватибезпекусуспільства.
Значноючастиноюцей закон охоплюєкримінально-виконавчу службу України, на яку покладається робота по виконаннюзаходів, щозастосовані по рішенню суду до засуджених до кримінальнихпокарань, не пов’язаних з позбавленнямволі.Внаслідок прийняття цього Закону передбачається зменшення чисельності осіб, засуджених до покарань у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, зменшення державних витрат на утримання слідчих ізоляторів та установ виконання покарань.
Що ж таке пробація? Під пробацією(випробування) слід розуміти альтернативний по відношенню до позбавлення волі вид покарання, який передбачає контроль за особами, що перебувають у конфлікті з законом, їх соціальну реабілітацію з метою попередження скоєння нових правопорушень. На відмінувідумовногопокарання, коли позбавленняволівідкладається на певнийтермін, призначенняпробаціїпередбачаєвідкладаннявирокувласне на сам періодпробації. Пробаціяпризначається особам, якіскоїлипротиправнедіяння, що не відноситься до тяжких злочинів, і передбачаєнаправлення на певнийтермінзасудженогопіднаглядпрацівникаслужбипробації, якийздійснює контроль за йогоповедінкою. Особа, засуджена до пробації, зобов’язанадотримуватисявизначених судом умов. У випадкуїхпорушенняпризначенняпробаціїскасовується та виноситьсявирок до позбавленняволі.Як альтернативна ув’язненню санкція пробація (випробування) полягає у встановленні нагляду за злочинцем, котрий залишається в суспільстві, але судом на нього накладені певні зобов’язання й обмеження. Правила вимагають від нього відвідувати денні центри пробації, періодично зустрічатися з наглядовим офіцером, брати участь у певних різновидах діяльності, передбачених положенням про пробацію, дотримуватися законослухняної поведінки.
Цю санкцію буде виконувати служба пробації, на теперішній час аналогічні функції виконує кримінально-виконавча інспекція.На перший поглядкримінально-виконавчуінспекцію в Україніможнавважати аналогом службипробації, аджеінспекція, за вітчизнянимзаконодавством, виконуєпокарання, що не пов’язані з позбавленнямволі.
Однією з найважливішихфункцій, яку виконує служба пробації, є досудова; вона здійснюєтьсянастадіїрозслідуваннязлочину, одночасно з проведенняміншихслідчихдій, покладених на органидізнання та слідства. У ходівиконаннядосудовоїфункціїзабезпечуєтьсязбірінформації про правопорушника з метою наданнядопомоги суду у визначеннінайбільшефективного для даної особи виду покарання (позбавленняволічиіншого альтернативного покарання) на основі прогнозу подальшоїповедінки особи та можливостейїїресоціалізації у в’язницічи на волі.Досудовафункціяміститьвласнесоціальнедослідженняособистостізлочинця, складанняпопередньогосоціальногоповідомлення (доповіді) про нього, присутність на засіданнях суду.
Другою основною функцією співробітників служби пробації є післясудова, виконання альтернативних видів покарань, нагляд за засудженою особою та його ресоціалізація на основі спеціальної програми, запропонованої в соціальній доповіді. Офіцерпробаціїздійснюєсоціально-психологічнеповодженняіззасудженим, у ходіякоговінпрагнепсихологічновпливати на особу, знятинапругу, страх, розчарування, агресію, невдоволення. Значнемісце тут займаютьтематичнібесіди з піднагляднимзасудженим, відвідуванняйоговдома.Кожна особа, котраперебуваєпідпробацією, підлягаєіндивідуальномуобстеженню, за результатами якогоскладаєтьсяпрограманагляду за нею.Офіцерпробації, закріплений за засудженим, занотовуєпроведенібесіди, відзначаєзрушення в поведінціклієнта, раз на місяцьскладаєйого характеристику, яка, за наявностігарноїповедінки й усуненняйогонебезпеки для суспільства, можебути направлена в суд для достроковогозвільнення. Якщозасудженийпорушує порядок відбуванняпокарання, йоговикликають до суду, якийвиноситьпопередженняабоштрафує на певну суму, абопризначаєпевнукількість годин громадськихробітз обов’язковимвідвідуванням денного центру. В крайньомувипадку суд припиняєперіодпробації й виноситьіншепокарання, аж до ув’язнення.
Отже, з особами, котрі перебувають під пробацією, проводять різнопланову соціальну роботу: консультування, тренінги з формування навичок стримування емоцій і вміння спілкуватися з людьми, розвитку гігієнічних навичок і потреби піклуватися про своє здоров’я, а також роз’яснюють шкоду, яку нанесено постраждалому, навчають жити самостійним життям, готують до законослухняної поведінки на волі.
Служба пробаціїпрагнепереконатиправопорушникастосовноскоєногозлочину, спонукатийогозрозумітивсінегативнінаслідки, показати, як у подальшомуможнауникнутипротиправнихдій.
При створенніслужбипробаціїнаріжнимкаменеммає бути переконання того, що система покарань в Україні не носить характер помсти, а є гарантією того, що держава, за умовисуворого контролю за особами, якіскоїлиправопорушення, не обмежує без особливих на те причин свободу громадян.
Все це допоможе вплинути на чисельність засуджених у місцях позбавлення волі, захистити від «кримінального зараження» осіб, які не становлять великої небезпеки для суспільства, і загалом наблизити українську систему виконання покарань до вимог Ради Європи та європейських стандартів.

Сергій Бондарчук
Начальник Хустського міжрайонного
відділу кримінально-виконавчої інспекції
відділу ДПтС України в Закарпатській області

Залишити коментар